การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม

สร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ผู้รายงาน :สุชาดา   บุญแต่ง

ปีที่ศึกษา : 2560

หน่วยงาน : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
 2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาทำการศึกษาในภาคเรียนที่  2ปการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการสอน  12  ชั่วโมง  มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  2  ชั่วโมง  รวมทั้งหมด  14  ชั่วโมง  โดยสอนสัปดาห์ละ  1  ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง   ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง คละความสามารถ เก่ง ปานกลางและอ่อน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทาง

อารมณ์ จำนวน 18ชุด ดังนี้

 1. แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

จำนวน 18ชุด ชุดละ 10  ข้อ

 1. แบบทดสอบวัดวัดความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ จำนวน ชุดกิจกรรมแนะ

แนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ จำนวน 40  ข้อ

 1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์จำนวน  20  ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่

 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (IOC :

Index  of  Item  Objective  Congruence)  ค่าความยาก  (p)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  (KR- 20) ค่าอำนาจจำแนก  (r)

 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์  (t – test Dependent) และทดสอบสมมติฐานดรรชนีประสิทธิผล  (The  Effectivenness  index)

ผลการศึกษา พบว่า

 1. ประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้(E1/E2 = 86.13/8/83.65 )ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้และเมื่อพิจารณาโดยแยกเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  E1/E2 = 80/80ทุกชุด
 2. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (= 4.60, S.D. = 0.51)

การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนวที่สูงขึ้น  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ในการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน  เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาแนะแนวนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ต่อไป[Download not found]

About vorapong

Check Also

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยเรื่อง …

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพ …

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง      …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *