การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

สมัครเรียนออไลน์ ปีการศึกษา 2564

ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย         นายเทวินทร์  โตไทยะ

ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่วิจัย       2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  2)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  3)  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  4)  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการวิจัยออกเป็น  4  ระยะ คือ ระยะที่  1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ระยะที่  2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน ระยะที่  3  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  7  คน ระยะที่  4  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม แบบประเมินโปรแกรม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1.      องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  มีองค์ประกอบจำนวน 5 องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1)  ด้านการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา 3) ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา  4) ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา และ 5)  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ผลการประเมินองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ทั้งทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง  0.80-1.00
  2.   ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.47  และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52
  3.  โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  มีองค์ประกอบดังนี้คือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา  วิธีการพัฒนา  และการวัดและประเมินผลโปรแกรม เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมโดยเน้นเนื้อหาตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็นที่มีความต้องการเรียงตามลำดับคือ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา  (PNImodified =0.28)  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified = 0.27)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (PNImodified =0.26)  การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified =0.23)  และการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  (PNImodified =0.21)  ตามลำดับ วิธีการพัฒนาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   ประกอบด้วยกิจกรรม  การฝึกอบรม  การใช้ระบบพี่เลี้ยง  และการศึกษาดูงาน  ผลการประเมินโปรแกรมพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  4. ผลการประเมินการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ครูมีพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  และครูมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมอยู่โดยภาพรวมในระดับดีมาก

โหลดไฟล์  คลิกส์

About vorapong

Check Also

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยเรื่อง …

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพ …

บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *