การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย         นายเทวินทร์  โตไทยะ

ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่วิจัย       2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  2)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  3)  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  4)  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการวิจัยออกเป็น  4  ระยะ คือ ระยะที่  1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ระยะที่  2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน ระยะที่  3  สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  7  คน ระยะที่  4  ประเมินผลการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการครูในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม แบบประเมินโปรแกรม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1.      องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  มีองค์ประกอบจำนวน 5 องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1)  ด้านการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา 3) ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา  4) ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา และ 5)  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ผลการประเมินองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ทั้งทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง  0.80-1.00
  2.   ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.47  และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52
  3.  โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  มีองค์ประกอบดังนี้คือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา  วิธีการพัฒนา  และการวัดและประเมินผลโปรแกรม เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมโดยเน้นเนื้อหาตามค่าดัชนีความต้องการจำเป็นที่มีความต้องการเรียงตามลำดับคือ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา  (PNImodified =0.28)  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified = 0.27)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (PNImodified =0.26)  การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา (PNImodified =0.23)  และการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  (PNImodified =0.21)  ตามลำดับ วิธีการพัฒนาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   ประกอบด้วยกิจกรรม  การฝึกอบรม  การใช้ระบบพี่เลี้ยง  และการศึกษาดูงาน  ผลการประเมินโปรแกรมพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  4. ผลการประเมินการใช้โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ครูมีพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  และครูมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมอยู่โดยภาพรวมในระดับดีมาก

 

About vorapong

Check Also

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยเรื่อง …

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพ …

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง      …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *