วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่สังคมอาเซียน และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”