พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
  6. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอาเซียนในสถาน