จุดมุ่งหมาย

 1. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 6. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. รณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 11. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษา